ITT Group OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 10665887,  ja klient, kes vormistab ITT Group OÜ e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad ITT Group OÜ e-poe Klientide ja Teenuse osutaja vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ITT Group OÜ vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.4. E-poes olev info ei pruugi olla ammendav ja võib sisaldada tahtmatuid vigu.

1.5. ITT Group OÜ e-poes tellimuse vormistades ning kauba eest tasudes kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. ITT Group OÜ e-poes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu, kuid ei sisalda transpordikulu.

2.2. Teenuse osutajal on õigus vastavalt vajadusele igal ajal muuta e-poes müüdavate kauapade hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja väljastama tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

2.3. Ostetud toodetele võib sõltuvalt tarneviisist lisanduda transpordihind. Transpordihind on välja toodud nii tellimuse kinnituses kui ka arve peal. 

2.4. Arvel on hinnad välja toodud käibemaksuta, eraldi real on välja arvutatud käibemaks, ning summa koos käibemaksuga. 

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi tellimus luuakse hetkel, mil Klient on klikkinud konkreetse toote all olevale lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Jätka ostu vormistamisega”.

3.3. Ostu sooritamiseks peab Klient sisestama korrektsed isikuandmed.

3.4. Tellimuse vormistamisel peab Klient valima endale sobiva kohaletoimetamisviisi blokist "Saatmismeetod".

3.5. Tellimuse eest tasumiseks peab Klient valima sobiva makseviisi blokist "Vali makseviis".

3.6. Enne tellimuse esitamist on Kliendil võimalik tellimus üle vaadata ja  vajadusel seda muuta.

3.7. Peale tellimuse esitamist Klient ise enam oma tellimuse andmeid muuta ei saa. Andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma ITT Group OÜ esindajaga saates e-kirja aadressile info@ittgroup või helistades telefonil 6566614.

3.8. Müügileping loetakse sõlmituks peale makse laekumist ITT Group OÜ arvelduskontole. Tellimus ja arve tühistatakse, kui Klient ei ole 10 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud tellimuse eest.

4. Kauba kättesaamine

4.1. Pärast Lepingu jõustumist (peale makse laekumist ITT Group OÜ kontole) antakse tooted üle vastavalt Kliendi poolt valitud viisile. 

4.2. Kui Klient on valinud toodete kohaletoimetamiseks kullerteenuse, võtab kullerfirma Kliendiga ühendust, et täpsustada toodete kohaletoimetamise aeg.

4.3. Kui Klient on otsustanud toodetele eelnevalt kokkulepitud kohta järele tulla, siis lepitakse Kliendiga telefoni või e-posti teel kokku, millal ta soovib kaubale järgi tulla.

4.4. Enne kauba vastuvõtmist soovitame alati toote pakend ja kaup üle vaadata, et vältida hilisemaid pretensioone. Nähtavate vigastuste korral tuleb teavitada sellest viivitamatult ITT Group OÜ esindajat. Kulleri poolt edastatava kauba saatelehte allkirjastades kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve. Kui pakend on vigastatud, siis ei pea tellija kaupa vastu võtma, kuid peab sellest teada andma ITT Group OÜ esindajale. 

5. Lepingust taganemine

5.1. Kui Klient soovib peale tellimuse esitamist ja enne kauba kättesaamist, tellimuse tühistada, siis kohustub ta sellest esimesel võimalusel informeerima ITT Group OÜ esindajat.

5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient 14 päeva jooksul võtma ühendust ITT Group OÜ esindajaga ning tagastama tooted neid eelnevalt kasutamata ning originaalpakendis.

5.3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest.

5.4. Kui tagastatav toode on vigastatud või kvaliteet halvenenud kliendi süül, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

6. Pretensioonide esitamine ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Teenuse osutaja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.

6.2. Teenuse osutaja ei vastuta:

1) Kliendi süül toote kahjustumise ja kvaliteedi halvenemise  eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient ITT Group OÜ esindajat teavitama hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote kvaliteedi kontrolli ja vajadusel toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.

7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil. 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Teenuse osutaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1.  Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
9.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun ITT Group OÜ e-poe kasutuslepinguga.”, nõustub Klient, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

ITT Group OÜ kasutusleping on kehtiv alates 15.12.2014